• Innhold

  • Tilknytningsomsorg
   • Lesestoff
   • Debatt
   • Forskning
   • Hverdagshistorier
  • Verktøy
  • FamLab
  • Nyheter på Ringblomst
  • Om Ringblomst
 • Kategorier

 • Påvirker bruk av bæretøy tidspunkt for selvstendig gange?

  Høsten 2010 gikk to fysioterapistudenter ved HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag) ut på flere internetfora og ba om deltagere til sin bacheloroppgave “Påvirker bruk av bæretøy tidspunkt for selvstendig gange?” Oppgaven har tilknytning til Ambivalents forskning om bæring og motorisk utvikling, som vi også har presentert her på Ringblomst.

  Man ba om deltagere med barn som har begynt å gå på det aktuelle tidspunktet, uavhengig av om barnet ble båret overhodet, og man ble bedt om å fylle ut et spørreskjema opplysninger om barnet, mageleie, bæretøy, motoriske ferdigheter og om familien. Studen var således retrospektiv. Resultatene er klare, og man konkluderer med at det er ingen forskjell på tidspunkt for å begynne å gå hos barn som ble båret kontra de som ikke ble båret. Bæring påvirker således ikke den motoriske utviklingen negativt.

  Rapporten:

  Påvirker bruk av bæretøy tidspunkt for selvstendig gange?

  Problemstilling: Vi undersøkte om det var forskjell i tidspunkt for gangdebut mellom barn som var blitt båret mye i bæretøy og barn som ikke var blitt båret like mye, eller ingenting, i bæretøy. Vi undersøkte også om det var noen bakgrunnsvariabler som påvirket dette.

  Metode: Vi brukte en retrospektiv undersøkelsesmetode, der spørreskjema ble besvart. Utvalget vårt var barn som hadde begynt å gå og som var under 36 måneder. Barn med medfødte misdannelser ble ekskludert. Bæregruppa ble definert som barn som var blitt båret mer enn tre dager i uka mesteparten av tiden før gangdebut. Til sammen hadde vi 57 deltagere, hvorav 26 i bæregruppa og 31 i kontrollgruppa.

  Resultat: Det ble ikke funnet signifikant forskjell på gangtidspunkt mellom gruppene. Medianverdien i begge gruppene var 13,0 måneder, noe som antas å være innenfor normalvariasjonen for gangdebut, men variasjonen i tidspunkt for gangdebut var større i bæregruppa. I bæregruppa varierte tidspunkt for gangdebut fra 9,0 mnd til 23,0 mnd, mens det i kontrollgruppa fra 9,5 mnd til 16,0 mnd. Bakgrunnsvariabler fordelte seg stort sett likt i gruppene, med unntak av lengre periode for full- og totalamming i bæregruppa. Færre bærebarn gikk i barnehage forut for gangdebut, men de som var i barnehage tilbrakte flere timer i barnehage enn kontrollgruppa. Ingen av bakgrunnsvariablene hadde sammenheng med tidspunkt for selvstendig gange.

  Konklusjon: Vi fant i vår studie ingen forskjell i tidspunkt for gangdebut mellom barn som var blitt båret mye i bæretøy og barn som ikke var blitt båret like mye, eller ingenting, i bæretøy. Det er derfor ingen grunn til å anta at bæring påvirker gangdebuten verken positivt eller negativt.

 • Velkommen til Ringblomst!

  Ringblomst er et nettsted bygget på tilknytningsomsorg. Vårt formål er å fremme nærhet og trygge bånd mellom barn og deres omsorgspersoner. Du kan lese mer om tilknytningsomsorg her. Aktiviteten på nettstedet foregår i all hovedsak i vårt forum hvor du kan lese uten melde deg inn. På forumet diskuterer foreldre fra alle landets kriker og kroker foreldrerollens små og store utfordringer med tilknytningsomsorg som ramme. Kanskje er Ringblomst det du leter etter som en inspirasjon til nettopp ditt foreldreskap?

  Du er hjertelig velkommen til å ta en titt!